ВЧИТЕЛЮ – ПРО ІНКЛЮЗИЮ!!! релиз joomla 3.5 Зубная паста SPLAT

ЗСШФМП№12

ВЧИТЕЛЮ – ПРО ІНКЛЮЗИЮ!!!

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ.

Інклюзія (від lnclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивна школа – заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат у шкільному середовищі. Діти з особливими освітніми потребами — поняття, яке широко охоплює всіх учнів, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та дітей із соціально-вразливих груп (наприклад, вихованців дитячих будинків).Діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку – мають відхилення від нормального фізичного чи психічного розвитку, зумовлені вродженими чи набутими розладами.

Залежно від типу порушення виділяють такі категорії дітей:

• з порушеннями слуху;

• з порушеннями зору;

• з порушенням інтелекту;

• із затримкою психічного розвитку;

• з мовленнєвими порушеннями;

• з порушеннями опорно-рухового апарату;

• зі складною структурою порушень (розумово відсталі, сліпі чи глухі, сліпоглухонімі та ін..);

• з емоційно-вольовими порушеннями та дітей з аутизмом.

Інтеграція – зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими освітніми потребами в загальний освітній простір. Відмінність понять «інтеграція» — «інклюзія»: інтеграція – залучення учнів з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл; інклюзія – передбачає пристосування шкіл та їхньої загальної освітньої філософії й політики до потреб усіх учнів. Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – особлива система навчання, яка охоплює весь різноманітний контингент учнів та диференціює освітній простір, відповідаючи на потреби учнів усіх груп і категорій. Нормативно-правові документи, що стосуються впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітньому закладі 1. Указ Президента України «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 2. Постанова КМУ прийнято від 18 липня 2012 року № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 № 963», якою уведено посаду асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників 3. Постанова КМУ від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» 4. Розпорядження КМУ від 03 грудня 2009 року № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах до 2012 року» 5. Наказ МОНУ від 01 жовтня 2010 року № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання» 6. Наказ МОНУ та спорту № 329 від 13.04.2011 року «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» 7. Наказ МОНУ від 23.06.2011 року № 623/61 «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні(міські) психолого-медико-педагогічні консультації» 8. Методичний лист МОНМС № 1/9-384 від 18 травня 2012 року «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» 9. Методичний лист МОНМС від 26.07.2012 року № 1/9-529 Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання 10. Лист МОНМС від 02.04.2012 № 1/9-245 Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими освітніми потребами ЗНЗ В основі інклюзивної освіти лежить право на освіту для всіх дітей, проголошене в ряді міжнародних документів: 1. Конвенція ООН про права інвалідів (2006) 2. Всесвітня декларація прав людини (1948) 3. Конвенції про права дитини (ООН, 1989) 4. Саламанкська декларація і Рамки дій з освіти осіб з особливими потребами (1994). 5. Джонтьенська декларація (1990)

Характерні особливості інклюзії

• Інклюзія –це процес.

• Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням.

• Інклюзія передбачає присутність, участь та досягнення.

• Інклюзія передбачає певний наголос на тих групах учнів, які підлягають «ризику» виключення або обмеження в навчанні. Основні принципи інклюзивної школи

• всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;

• школи мають визнавати й враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання;

• забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, застосування організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів і партнерських зв’язків зі своїми громадами;

• діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання;

• вони є найефективнішим засобом, який гарантує солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками. Переваги інклюзивної освіти для дітей:

• когнітивний, фізичний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей з особливими потребами;

• діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого використання нових знань і вмінь;

• природне сприйняття і толерантне ставлення до людських відмінностей, розвиток чуйності, готовність до взаємодопомоги. Переваги інклюзивної освіти для батьків:

• родини дітей з особливими освітніми потребами можуть отримувати підтримку з боку інших батьків;

• розуміння у чому розвиток їхніх дітей є типовим й у чому атиповим;

• активна участь у процесі навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Переваги інклюзивної освіти для вчителів:

• більш глибоке розуміння індивідуальних відмінностей й особливостей дітей;

• ефективна співпраця з батьками та іншими фахівцями (спеціалістами з лікувальної фізкультури, дієтологами, логопедами, соціальними працівниками та ін.)

Складові інклюзивної моделі освіти:

• Командний підхід

• Ефективне залучення членів родини

• Розробка “Індивідуального навчального плану”

• Адаптація та модифікація

• Створення позитивної атмосфери

• Підготовка педагогів КОМАНДНИЙ ПІДХІД – це співпраця педагогів, фахівців та батьків, спрямована на реалізацію потенційних можливостей дитини з метою підготовки до незалежного життя в суспільстві.

• Фахівці — можуть надавати неоціненну допомогу у навчальному супроводі дітей з особливими освітніми потребами, задовольняти їхні індивідуальні потреби, а також надавати педагогам і батькам необхідну інформацію та рекомендації.

• Склад команди має залежати від особливостей психофізичного розвитку дитини, однак, обов’язково включати батьків учня.

• Мережа підтримки. Всі працівники та адміністрація школи, всі, хто працює з дитиною з особливими освітніми потребами, мають допомагати один одному, обмінюватися знаннями, намагатися максимально використовувати місцеві ресурси.

Ефективне залучення членів родини ґрунтується на:

• Визнанні того, що батьки є першими і головними вчителями дитини, сім’я є елементом стабільності в житті дитини, в той час як вихователі та вчителі весь час змінюються.

• Врахуванні індивідуальності, культури, інтересів, пріоритетів й потреб сімей.

• Регулярному обміні з батьками повною та неупередженою інформацією стосовно їхніх дітей.

• Урахуванні потреб дітей під час розробки навчальних та інших програм.

• Турботі про те, щоб послуги, які надаються сім’ям, були комплексними, скоординованими, гнучкими, доступними і відповідали потребам кожної родини. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ) УКЛАЛА: ЧИСТЕНКО І.Г.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *